Sist oppdatert: 28.03.2020

Brukervilkår for Otto

Otto er en tjeneste som drives av Otto Mobility AS (org.nr. 915 972 330) (heretter omtalt som «Otto«, «vi«, «oss» el.). Tjenesten Otto gir brukerne rett til å leie bil og andre små elektriske kjøretøy («Kjøretøy» eller «Kjøretøyene«) på nærmere angitte vilkår (heretter «Otto» eller «tjenesten«). Brukere av tjenesten vil i disse vilkårene omtales som «bruker«, «du«, «deg» el.

Din tilgang til og bruk av tjenesten er underlagt disse brukervilkårene, og alle brukere må akseptere disse brukervilkårene for å få tilgang til tjenesten. Det er viktig at du leser vilkårene og holder deg oppdatert på eventuelle endringer. De enkelte vilkår som følger under gjelder alle typer kjøretøy, med mindre annet er særskilt angitt.

1 Autoriserte brukere

Otto inngår avtaler med selskaper, kommuner, borettslag og sameier etc. om tilgang til parkeringsplasser og kjøretøy. En rekke av Kjøretøyene vil være tilgjengelig for alle autoriserte brukere, mens det også vil være egne Kjøretøy dedikert til avtalepartene over på ulike områder. Ved disse dedikerte kjøretøyene vil bruker få utlevert en egen kode som benyttes for å få slik tilgang, og den enkelte avtale vil bestemme hvilke kjøretøy som er tilgjengelig. Avtalene det her henvises til regulerer videre betaling, bruksrettigheter mm som kan variere mellom den enkelte avtale.

Tilgang til Otto forutsetter også at du oppretter en brukerkonto, se punkt 2 nedenfor.

Dersom den tilknyttede virksomheten sier opp sin avtale med Otto eller avtalen av andre grunner opphører, forbeholder Bertel O. Steen seg retten til å terminere din tilgang til tjenesten som er avtalt, utover de allment tilgjengelige Kjøretøyene. Otto vil i rimelig utstrekning varsle brukere om slik terminering.

2 Tilgang til tjenesten

For å få tilgang til å leie Kjøretøy gjennom tjenesten, må du først opprette en brukerkonto.

Opprettelse av brukerkonto gjøres gjennom tjenestens mobilapplikasjon/app «Otto fra Bertel O. Steen» («Appen«). For å kunne registrere en brukerkonto må du være over 16 år. Verifisering av brukers identitet skjer gjennom bruk av BankID.

For å få tilgang til billeie kreves det at brukeren har hatt et gyldig norsk førerkort (klasse B) sammenhengende i minimum ett år. Derfor vil brukerens personnummer bli benyttet for å verifisere at det foreligger et gyldig førerkort. Dette gjennomføres via løsning tilgjengelig fra Statens vegvesen. Leie av Kjøretøy forutsetter også at du registrerer et gyldig betalingskort.

Dersom brukeren ikke har BankID, eller norsk førerkort, eller at brukeren ikke finnes via oppslag i Statens Vegvesens løsning vil registreringsprosessen gjøres manuelt. Dersom du opplever dette, bes du kontakte support via hei@otto.no.

Ved første booking av bil i tjenesten vil det gjennomføres en kredittsjekk, der brukere med registrerte betalingsanmerkninger eller kredittsperre ikke vil få tilgang til å booke bil. Kredittsjekk gjennomføres via Bisnode, og det vil utstedes gjenpartsbrev via sms, digipost eller per post. Hensikten med kredittsjekk er knyttet til egenandel ved skade, manglende dekning på betalingskort mm.

Opprettelse av brukerkonto gir deg rett til å få nærmere bestemte Kjøretøy stilt til disposisjon, til de priser og betalingsbetingelser som blir knyttet til din brukerkonto. Hvilke Kjøretøy som er tilgjengelig, samt hvilke priser og andre betingelser som gjelder for din brukerkonto vil til enhver tid være synlig i Appen. Vilkårene for selve bruken av Otto er imidlertid felles for alle brukere, og fremgår i disse brukervilkårene.

Barn som er fylt 15 år kan få tilgang til en begrenset del av tjenesten, hvor brukeren kan leie andre kjøretøy enn biler, i henhold til vilkårene. På forespørsel fra Otto skal brukeren kunne vise til fullmakt fra foresatte/verge.

Otto forbeholder seg retten til å godta eller avvise søknader om opprettelse av brukerkonto uten nærmere begrunnelse.

Så lenge du har en brukerkonto i Otto forplikter du deg til å gi oss korrekt, nøyaktig og fullstendig informasjon, samt til å holde informasjonen oppdatert til enhver tid. Manglende overholdelse av disse kravene er et vesentlig brudd på vilkårene som kan resultere i umiddelbar oppsigelse eller blokkering av din brukerkonto.

Innloggingsinformasjon til tjenesten og din profil er strengt personlig. Du er ansvarlig for å påse at din tilgang til tjenesten ikke på noe tidspunkt gjøres tilgjengelig for andre, og er klar over at du kan bli holdt ansvarlig for all aktivitet tilknyttet din brukerkonto. Ved mistanke om at andre har tilgang til ditt passord eller brukerkonto plikter du umiddelbart å varsle oss om dette.

3 Vilkår for bruk av Ottos app og nettsider

Ved opprettelse av brukerkonto får brukeren tilgang til Appen, nettportalen og nettsiden www.otto.no (informasjon og nyheter om tjenesten) (de to sistnevnte omtales i fellesskap som «Nettstedene«).

Brukeren skal ikke (a) dekompilere eller på annen måte forsøke å oppnå eller få tilgang til kildekoden til programvarekomponenter i Appen eller Nettstedene; (b) bruke Appen eller Nettstedene til å (i) sende noen form for uønskede meldinger; (ii) ta ut, samle inn, samle eller innhente informasjon eller data om andre brukere uten deres samtykke; (iii) overføre eller poste ulovlig, umoralsk, injurierende, krenkende, truende, vulgært eller uanstendig materiale; eller (iv) overføre materiale som inneholder programvarevirus eller annen skadelig datakode, filer, skript  eller programmer; (d) forstyrre eller undergrave integriteten til Appen eller Nettstedene, eller opplysningene som ligger laget her; (e) forsøke å få uautorisert tilgang til Appen eller Nettstedene eller enkelte deler av Appen eller Nettstedene (f) forstyrre en annen brukers bruk, eller (g) for andre formål som strider mot lov eller disse brukervilkårene.

Otto forbeholder seg retten til å skifte leverandør eller hostingpartner eller foreta oppdateringer, oppgraderinger, forbedringer etc. som kan føre til endringer i utseendet og/eller funksjonaliteten til Appen eller Nettstedene, systemstøtten, og/eller kreve at brukeren oppdaterer sitt eget system, inkludert ny maskinvare, operativsystemer (f.eks. iOS, Android eller Windows) eller nettlesere.

Brukeren oppfordres til å ha den til enhver tid oppdaterte versjon av app innstalert.

4 Hva inkluderer leieprisen

Med leieperioden menes den tidsperioden som bestilles og bekreftes i Appen og frem til Kjøretøyet er levert tilbake på korrekt måte i henhold til punkt 6.3 nedenfor («Leieperioden«).

For biler inkluderer leieprisen:

 • Bruk av bilen(e) i inngått Leieperiode i henhold til brukervilkårene
 • Forsikring i henhold til vilkår beskrevet i punkt 9 under
 • Vask og vedlikehold av bilpark
 • 24-timers veihjelp
 • Kundeservice på telefon (se punkt 19)

Bruker er selv ansvarlig for å fylle og betale for drivstoff, samt at bompenger vil bli belastet basert på faktiske bompasseringer. Bompenger kan bli belastes i etterkant, så snart faktisk passeringsdata foreligger fra leverandører.  Dersom brukeren leverer Kjøretøyet tilbake med mindre drivstoff enn ved turens start vil det bli beregnet en drivstoffkostnad i tillegg til leieprisen. Dersom kjøretøyet leveres tilbake med mer drivstoff enn ved turens start, vil det overskytende trekkes ifra leieprisen.

Drivstoffberegningen gjelder ikke elektriske kjøretøy der det er fast ladestasjon tilknyttet Kjøretøyet.

For andre små elektriske kjøretøy inkluderer leieprisen:

 • Bruk av små elektriske kjøretøy, slik som elektriske sykler, sparkesykler etc., i inngått Leieperiode i henhold til brukervilkårene
 • Kundeservice på telefon (se punkt 19)

Bruker er innforstått med at prisstruktur og hva som er inkludert i leieprisen ved opprettelse av en brukerkonto kan endre seg. Pris for bruk av tjenesten vil alltid vises i App, og endringer vil forekomme.

5 Pris og Betalingsbetingelser

5 Pris og Betalingsbetingelser

Tjenesten prises basert på varigheten av Leieperioden (per minutt/time/dag/kveld/døgn/helg) og per kilometer kjørt under Leieperioden. Den samlede prisen eller beregningsmåten for den samlede prisen fremgår i Appen ved bestilling og før Leieperioden starter – eksklusive kilometerpris, bompenger og eventuell drivstoffkostnad.

I tillegg kommer eventuelle gebyrer for eksempelvis tapt bilnøkkel, kansellering av bestillinger og for sen tilbakelevering av Kjøretøy etc. dersom dette er relevant.

Kunden er ansvarlig for å fylle opp drivstoff, og dersom bilen tilbakeleveres med mindre drivstoff enn ved leiens start, vil differansen beregnes og legges til sluttsum. Dersom bilen leveres tilbake med mer drivstoff enn ved leiens start vil det overskytende beløp bli trukket fra total sum.

Ved reservasjon av en Leieperiode, vil Otto reservere kr 1000,-, fra brukerens betalingskort som sikkerhet for eventuelle tilleggskrav. Når Otto har belastet ditt betalingskort for eventuelle tilleggskrav, vil reservasjonen for overflødig sikkerhetsbeløp slettes. Det reserverte beløpet tilbakeføres normalt innen 1-3 virkedager.

Brukere som har gjentakende utestående betalinger for leie vil kunne fortsette å være aktive brukere, men det vil bli belastet et depositum på minimum kr 5 000,- for hver leieperiode.

Brukeren vil bli belastet for hver enkelt tur ved endt Leieperiode og vil da få informasjon i Appen om hvor mye turen kostet. I tilknytning til billeie kan Otto også belaste bruker i ettertid ved tilleggskrav som egenandel i forsikringssaker, bompenger, parkering, bøter og gebyrer, rens av seter og eventuelle andre krav. Dette gjelder også kostnader ved bruk.

Belastning for alle utestående beløp bruker er ansvarlig for, skjer automatisk fra det betalingskortet bruker har registrert i sin brukerkonto. Dersom betalingskortet ikke har dekning eller av andre grunner ikke lar seg belaste, vil Otto sende faktura til brukerens folkeregistrerte adresse. Otto forbeholder seg retten til å gjøre gjentagende forsøk på å belaste det/de registrerte betalingskortene helt frem til en eventuell faktura er sendt Bruker for det utestående beløpet.

Ved fakturering vil det påløpe et fakturagebyr på kr 100.

5.2 Prisjustering

Otto forbeholder seg retten til å endre prisen på tjenesten.  De til enhver tid gjeldende priser vil vises i Appen. Det er prisen på tidspunktet avtale om leie av Kjøretøyet inngås i Appen som gjelder for det aktuelle leieforholdet.

5.3 Gebyr ved forsinket levering

Ved forsinket levering, påløper det et gebyr i tillegg til leiepris for den ekstra tidsperioden brukeren har Kjøretøyet. De til enhver tid gjeldende gebyrsatser er tilgjengelig her: http://www.otto.no/priser. Otto forbeholder seg retten til å gjøre justeringer i gjeldende satser, og brukeren må selv holde seg oppdatert på hvilke satser som gjelder. Det er gebyrsatsen på tidspunktet avtale om leie av Kjøretøyet inngås i Appen, som gjelder for det aktuelle leieforholdet.

5.4 Særskilte betingelser knyttet til elsykler, elsparkesykler, lastesykler

Enheten leies i en rekke lokasjoner basert på minuttpris fra det punkt en enhet tas ut av ladestasjon, frem til enheten er returnert i ladestasjon. Dersom enheten ikke returneres, vil brukeren være erstatningspliktig for enheten.

6 Vilkår for uthenting og levering av kjøretøy

6.1 Plikter ved uthenting

All reservasjon, avhenting og levering av Kjøretøy gjøres gjennom Appen. Brukeren kan enten reservere en reise frem i tid, eller ta i bruk biler som er tilgjengelig umiddelbart. Dersom man tar i bruk bil umiddelbart kan Kjøretøyet ikke leies lenger enn den angitte tilgjengelige tiden.

Avhenting av Kjøretøy skal skje til reservert tid og på valgt parkeringsplass eller andre lokasjoner som Kjøretøyet til enhver tid måtte befinne seg.

Ved uthenting av bil kan brukeren låse opp bilen via Appen. Bilen startes med «start/stopp» knapp i bilen, eller i enkelte modeller med nøkkel som finnes i hanskerom, henger synlig eller i midtkonsoll.

Før Kjøretøyet kan tas i bruk, plikter brukeren å kontrollere Kjøretøyets tilstand, og rapportere eventuelle skader i Appen eller ved å sende bilder og forklaring til support@otto.no. Ved leie av bil må brukeren, før det er mulig å åpne bilen og starte turen, dokumentere bilens tilstand ved å ta minimum fire bilder av bilen, slik at bilens lang- og kortsider (på begge sider) er dokumentert på en tilstrekkelig måte.

6.2 Plikter før levering

Brukeren plikter å levere Kjøretøyet tilbake i samme stand som før Leieperioden startet.

6.2.1 Særskilte plikter før levering av biler

Ved tilbakelevering av bil skal brukeren ved behov vaske bilen, fylle spylervæske, drivstoff etc. i henhold til følgende rutiner:

 • Renseservietter er tilgjengelig i hanskerommet for å kunne foreta innvendig vask etter behov og matter skal ristes hvis nødvendig.
 • I bagasjerommet finnes spylervæske dersom det er behov for å fylle på dette.
 • Utvendig vask skal foretas ved behov, og kan gjøres enten i maskin eller via selvvask. Bilen skal så langt som mulig leveres tilbake slik den var ved start av leie.
 • Leietaker må selv fylle og betale for drivstoff. Otto beregner mengde drivstoff benyttet, og denne kostnaden innberegnes i total leie. Dersom bilen leveres tilbake med mer drivstoff enn ved leiestart, reduseres leiekostnad med overskytende verdi av drivstoff. Pris som benyttes for å beregne drivstoffkostnad vil fremkomme i App. Dersom dette ikke fremkommer i app benyttes per 10.08.2020 kr 22,- per liter drivstoff.

6.3 Plikter ved levering

Ved levering skal brukeren parkere bilen på en av de tilgjengelige, markerte plassene på den samme parkeringsplassen som bilen ble hentet fra. For andre kjøretøy gjelder tilsvarende eller at kjøretøyet leveres ved andre områder som Appen tillater.

Brukeren plikter å undersøke om det har kommet nye skader på Kjøretøyet og rapportere eventuelle skader ved å henvende seg til kundeservice på telefon, se punkt 19. Før levering av bilen må brukeren dokumentere bilens tilstand ved å ta minimum fire bilder av bilen, slik at bilens lang- og kortsider (på begge sider) er dokumentert på en tilstrekkelig måte.

Leieperioden avsluttes ved å trykke «Avslutt tur» i Appen.

Tilbakelevering anses for å ha skjedd når prosedyren i dette punktet er fulgt. Brukeren er fullt ut ansvarlig for kostnader, tap etc. som påføres Otto som følge av at Kjøretøyet ikke er tilbakelevert i henhold til prosedyren som beskrevet i dette punkt 6.

6.4 Manglende overholdelse av vilkår for uthenting og levering

Det gjøres oppmerksom på at manglende overholdelse av vilkår og krav som beskrevet i dette punkt 6, etter forholdene kan medføre utestengelse fra tjenesten etter punkt 11, samt erstatningsansvar.

6.5 Forsinket levering av Kjøretøyet og mistanke om mislighold

Det gjøres oppmerksom på at Ottos Kjøretøy er utstyrt med GPS. Dersom et Kjøretøy ikke er levert tilbake innen rimelig tid etter endt Leieperiode, ved manglende betaling eller andre mistenksomme forhold, forbeholder Otto seg retten til å kontrollere Kjøretøyets lokasjon. Lokasjonsdata vil ikke benyttes til overvåkning av bruken av tjenesten.

7 Krav til bruk av kjøretøyene

7.1 Kjøretøyene kan kun benyttes av registrert bruker

Kjøretøyene kan kun kjøres av brukeren som er registrert med brukerkonto i tjenesten og som utførte bestillingen. Dersom Kjøretøyene overlates til en tredjeperson, i strid med disse brukervilkårene, er den registrerte brukeren fullt ut ansvarlig for ethvert tap eller skade som påføres Kjøretøyet eller Otto av slik tredjepart eller som følge av slik tredjeparts bruk.

Dersom en annen fører skal benytte bilen må dette avklares med support via chatløsning eller hei@otto.no. Den annen fører må i tillegg har opprettet brukerkonto på tjenesten.

Unntak for annen fører gjelder Citroen C3 CF87012, som er tillatt brukt til øvelseskjøring gitt regler for dette overholdes.

7.2 Krav til forsvarlig bruk og vedlikehold

Brukeren plikter å behandle Kjøretøyet forsvarlig, og ikke påføre Kjøretøyet skader. Brukeren plikter ikke å forlate Kjøretøyet ulåst, eller på annen måte som gjør Kjøretøyet tilgjengelig for uautoriserte tredjeparter. Røyking og dyr er ikke tillatt i Ottos biler.

Brukeren plikter å sørge for alminnelig vedlikehold i Leieperioden, og plikter å påse at Kjøretøyet til enhver tid er i forsvarlig kjørbar stand. Alminnelig vedlikehold innebærer blant annet å ta hensyn til varsellamper og å påse at bildekk har tilstrekkelig lufttrykk. Dersom bruker er i tvil om vedlikehold er nødvendig, kan brukeren kontakte Otto ved kundeservice i tråd med punkt 19 under.

7.3 Ulovlig bruk av Kjøretøyet

Følgende bruk av Kjøretøyet er ikke tillatt:

 • Kjøring utenfor offentlig vei eller på område stengt for alminnelig ferdsel
 • Kommersielle formål, eksempelvis befordring av passasjer eller varer mot vederlag
 • Fremleie
 • Konkurranse, fartsprøver eller annen form for testkjøring
 • Sleping av annet kjøretøy

Brukeren må ikke benytte Kjøretøyet for ulovlige formål eller på ulovlig måte, herunder, men ikke begrenset til:

 • Kjøring under påvirkning av alkohol, narkotika eller medikamenter
 • Frakt av flere passasjerer eller tyngre last enn den relevante bilen er registrert for
 • På annen måte å benytte Kjøretøyet i strid med vegtrafikklov, trafikkregler eller straffelovgivning

Ottos biler kan kun benyttes innenfor Norden.

Det gjøres oppmerksom på at Otto forbeholder seg retten til å gjennomføre nødvendige tiltak for å hindre misbruke av tjenesten, slik som rutinemessige kontroll av brukere opp mot Statens Vegvesens førerkortregister. Det vil også kunne gjennomføres en ny kredittsjekk, hvor brukere med betalingsanmerkninger ikke får mulighet til å leie biler på vår tjeneste.

8 Brukerens ansvar for skader i leieperioden

8.1 Brukerens ansvar

I avtalt leieperiode og frem til Kjøretøyet er levert tilbake på korrekt måte, bærer brukeren det fulle ansvaret for Kjøretøyet og bruken av denne. Brukeren er altså ansvarlig for alle skader som inntrer i Leieperioden, herunder, men ikke begrenset til:

 • Skade på Kjøretøyet forårsaket av bruker
 • Tyveri og skade (herunder særlig skadeverk) forårsaket av tredjeparter
 • Offentlige og private bøter, fartsbøter, parkeringsgebyr og tilsvarende gebyrer
 • Kostnader i forbindelse med rengjøring, reparasjoner og transport, grunnet innvendige eller utvendige skader eller skadeverk som er påført Kjøretøyet i Leieperioden etc.
 • Personskader (egen og 3. part) ved ulykke ved bruk av elsykler, elsparkesykler og  lastesykler som inngår i løsningen.

Otto har forsikring for bilene, som inngår i tjenesten, se punkt 9 under. I tilfelle skade må imidlertid brukeren betale egenandel. Maksimal egenandel ved skade eller tyveri fremgår i punkt 9. Brukerne gjøres særlig oppmerksom på at forsett eller grov uaktsomhet fra bruker, vil medføre at skaden er unntatt fra forsikring og at brukeren dermed er ansvarlig for skaden i sin helhet. Det samme gjelder for skader som ikke omfattes av forsikringsdekningen, som må dekkes av brukeren i sin helhet.

Merk at offentlige og private bøter, fartsbøter, parkeringsgebyr og tilsvarende gebyrer ikke dekkes av forsikring, og at brukeren svarer fullt ut for disse. Der Otto hefter solidarisk med bruker i Leieperioden, og Brukeren ikke betaler slike utgifter selv, legger Bertel O. Steen på et administrasjonsgebyr på kr 200,- ved senere innkreving fra brukeren, samt at eventuelle tilleggsavgifter, purrebeløp og lignende vil kunne faktureres bruker.

8.2 Brukerens undersøkelses- og varslingsplikt

Brukeren plikter å undersøke Kjøretøyet for synlige skader eller mangler før Kjøretøyet tas i bruk, for eksempel før bilen kjøres ut fra parkeringsplassen hvor bilen hentes. Brukeren skal umiddelbart varsle Otto om slike synlige skader eller mangler i Appen. For eventuelle mangler eller skader som viser seg under bruk i Leieperioden, og som brukeren ikke med rimelighet kunne oppdaget før Kjøretøyet ble tatt i bruk, må brukeren umiddelbart etter å ha oppdaget mangelen kontakte Otto.

Dersom brukeren ikke melder fra om mangelen eller skaden, taper brukeren sin rett til å gjøre mangelen gjeldende, og Otto kan holde brukeren ansvarlig for mangelen. Ansvaret omfatter merkostnader som påløper i forbindelse med den inntrufne skade, og som kan tilbakeføres til forsømmelsen. Otto vil jevnlig kontrollere Kjøretøyene for skader og registrere disse.

8.3 Brukerens plikter ved skader

Alle skader, tekniske feil eller uhell skal av brukeren meldes omgående til Otto ved å ringe kundeservice på telefon, se punkt 19. Bruker skal ikke etterlate Kjøretøyet uten at nødvendige forholdsregler er tatt.

Ved tyveri, brann, skadeverk og skade på person eller dyr, skal forholdet også alltid meldes til politiet.

Dersom skaden er knyttet til en bilulykke skal Brukeren alltid fylle ut fullstendig skademelding. Utfylt skademelding skal omgående sendes til Otto per post til postadresse angitt i punkt 19.  Skademelding for henholdsvis karosseriskader og frontruter er tilgjengelig i hanskerommet på bilen.

Dersom brukeren ikke overholder sine plikter i forbindelse med skade, er brukeren ansvarlig for merkostnader som påløper i forbindelse med den inntrufne skade, og som kan tilbakeføres til forsømmelsen.

Det gjøre oppmerksom på at unnlatelse av å rapportere en kollisjon eller annen skade kan redusere eller medføre bortfall av forsikringsdekning, og medføre ubetinget ansvar for deg.

9 Forsikringsvilkår

Bertel O. Steen har forsikring for bilene som inngår i tjenesten. Følgende vilkår gjelder for forsikringen:

 • Forsikringen gjelder for brukeren (dvs. vedkommende som har reservert bilen) som fører kjøretøyet i reservert Leieperiode
 • Ansvarsforsikringen dekker ansvar for skade på person og ting bilen forårsaker
 • Forsikringen er gyldig i Norden
 • Egenandel ved skade er kr 10.000,-. Egenandel ved glasskade er kr 5.000,-
 • NB! Egenandel for medlemmer under 23 år er kr 15.000 ved skade og kr 5.000 ved glasskade

Mulighet for lavere egenandel vil bli introdusert. Informasjon om dette og vilkårene for å få lavere egenandel vil bli formidlet gjennom Appen, per e-post eller på annen egnet måte.

Forsikringen omfatter ikke:

 • Skade som oppstår ved kjøring på avsperret område (bane eller landvei) ved deltakelse i eller trening til hastighetsløp eller fartsprøver eller ved annen kjøring på slike steder selv om det ikke måles hastighet under kjøringen
 • Skade som brukeren har voldt forsettlig
 • Skade som brukeren har fremkalt ved grov uaktsomhet
 • Skade som oppstår når bilen blir kjørt mens brukeren er påvirket av berusede eller bedøvende middel
 • Tap av arbeidsfortjeneste
 • Skade som oppstår mens eller som følge av at brukeren bryter disse brukervilkårene

Otto tegner også forsikring for andre Kjøretøy omfattet av tjenesten i den utstrekning loven krever det. Dersom kjøretøyet ikke er forsikret gjør vi oppmerksom på at det ikke foreligger forsikringsdekning for skade på andre personer eller andre personers eiendeler, og at brukeren vil være ansvarlig ved slike hendelser.

10 Otto sine plikter

Otto plikter å sørge for at Kjøretøyene er i teknisk god og forskriftsmessig stand. Småskader og alminnelig slitasje må likevel kunne påregnes. Dersom en bruker oppdager små feil ved et Kjøretøy, bør det rapporteres til Otto per e-post eller telefon som angitt i punkt 6.1 og punkt 19.

Otto vil aktivt tilstrebe at et reservert Kjøretøy står klar til avhenting for brukeren til avtalt tid og på avtalt sted.

Som bruker aksepterer du imidlertid at tjenesten eller virkemidler til bruk av Tjenesten, herunder Appen og Nettstedene, fra tid til annen kan være helt eller delvis utilgjengelig som følge av blant annet vedlikehold (f.eks. på Kjøretøy eller nettside/applikasjon), stor pågang fra andre brukere (som resulterer i fullt belagt bilpark eller andre kjøretøy) etc. Otto garanterer ikke for tjenestens tilgjengelighet, men vil i rimelig utstrekning foreta vedlikehold og egnede tekniske tiltak for å tilby tjenesten.

11 Suspensjon og utestengelse fra tjenesten

Otto kan uten varsel og med umiddelbar virkning, terminere, suspendere eller begrense en brukers tilgang til tjenesten gjennom Appen eller Nettstedene, dersom Otto har rimelig grunn til å mistenke at en bruker (i) ikke tilhører en avtalepart med gyldig avtale med Otto; (ii) har utestående betalinger til Otto eller tjenesten; (ii) bruker tjenesten på en ulovlig måte eller til ulovlige formål; (iii) har påført Kjøretøy skade og nekter å betale for dette; (iv) gjentatte ganger påfører Kjøretøy skade eller (v) på annen måte misbruker tjenesten eller opptrer i strid med disse brukervilkårene.

En bruker vil også være midlertidig suspendert dersom det er en pågående forsikringssak frem til saken er avsluttet og eventuelle egenandel og krav til bruker er innbetalt

12 Avslutning av brukerkonto

Du kan når som helst avslutte din brukerkonto. Dersom du ønsker å avslutte din brukerkonto, kan du ta kontakt med kundeservice på telefon eller e-post, se punkt 19 under.

13 Endring eller avvikling av tjenesten

Otto kan når som helst endre eller avvikle tjenesten, herunder som følge av manglende fortjeneste, sikkerhetsmessige årsaker etc.

14 Immaterielle rettigheter

Appen, Nettstedene og alt annet materiale som er tilknyttet Tjenesten eller som Otto tilbyr eller gjør tilgjengelig for brukeren i forbindelse med tjenesten, er Otto og/eller våre leverandørers eksklusive eiendom. Otto beholder alle rettigheter i og til slike apper, nettsider og materiale, inkludert alle patenter, opphavsrettigheter, forretningshemmeligheter, varemerker og andre immaterielle rettigheter (kollektivt «immaterielle rettigheter«).

Appen, Nettstedene og annet tjenestemateriale inkluderer innhold, funksjoner, design, metoder etc. som er Ottos immaterielle rettigheter. Brukere av tjenesten aksepterer og godtar at ethvert forsøk på å gjenopprette, bruke eller kopiere dette strengt forbudt.

15 Personopplysnigner

For å kunne tilby tjenesten må Otto behandle personopplysninger om brukerne av tjenesten. I Otto sin personvernerklæring finner du informasjon om hvordan dine personopplysninger behandles i relasjon til tjenesten. Personvernerklæringen er tilgjengelig her: https://otto.no/personvernerklaering/.

16 Ansvarsbegrensning

Tjenestene og informasjonen som gjøres tilgjengelig i Appen eller på Nettstedene tilbys imidlertid «som de er» uten noen form for garantier. I den utstrekning loven tillater det, fraskriver Otto seg ansvaret for alle garantier, enten uttrykkelig eller underforstått, lovfestet eller på annen måte, herunder, men ikke begrenset til, garantier for tilgjengelighet og funksjonalitet.

Otto og dens samarbeidspartnere skal ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for eventuelle tap brukeren lider i forbindelse med bruk av tjenesten, eksempelvis skader på ting, tap av data, tapt fortjeneste eller noe annet tap, kostnad eller skade, med mindre dette skyldes forsett eller grov uaktsomhet fra Otto eller noen denne svarer for. Tilsvarende kan det ikke fremmes krav mot Otto som følge av at tjenesten ikke leveres som forutsatt, uavhengig av årsaken til at tjenesten ikke kan tilbys som forutsatt.

17 Endringer av vilkårene

Otto forbeholder seg retten til å oppdatere eller endre disse brukervilkårene. Gjeldende versjon av brukervilkårene vil til enhver tid være tilgjengelig på i Appen og på Nettstedene, og vi anbefaler at du jevnlig besøker brukervilkårene for å holde deg oppdatert på innholdet. For å sjekke når disse brukervilkårene sist ble oppdatert, se nederst i disse brukervilkårene.

Som bruker vil du bli varslet om endringer i brukervilkårene som påvirker din bruk av tjenesten i vesentlig grad. Fortsatt bruk av tjenesten etter at du har mottatt slikt varsel om endringer, innebærer aksept av oppdateringene/endringene, og den oppdaterte versjonen av brukervilkårene vil gjelde for enhver fortsatt bruk av tjenesten.

19 Kontakt

Dersom du har spørsmål til tjenesten eller til disse brukervilkårene kan du kontakte oss på:

Besøksadresse: Solheimveien 7, 1473 Lørenskog

Postadresse: Otto Mobility AS, Postboks 52, 1471 Lørenskog.

E-post: hei@otto.no

Telefon (kundeservice): +47 679 00 400

18 Lovvalg og verneting

Disse vilkårene er underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk rett.

Partene skal søke å løse enhver uenighet eller tvist vedrørende brukervilkårene eller tjenesten i minnelighet. Dersom partene ikke klarer å komme til enighet, kan tvisten bringes inn for domstolene.

Egne vilkår for sykkelinnstallasjon levert gjennom JCDecaux Norge AS

GENERELLE VILKÅR OG INFORMASJON OM BRUK

1.Bysykkel Porsgrunn

1.1. Generell informasjon

Bysykkel Porsgrunn er et samarbeid mellom Porsgrunn kommune og JCDecaux Norge AS («JCDecaux»). Tjenesten innebærer at elsykler eid av JCDecaux er utplassert i bysykkelstativ i Rådhusgaten 2.

For å leie en sykkel, kreves det at leietaker er myndig og at en abonnementsavtale inngås. Personer i alderen 14-17 år behøver foreldrenes samtykke. Av sikkerhetsmessige grunner må man være minimum 150 cm høy for å benytte tjenesten.

1.2. Utleierens kontaktinformasjon

JCDecaux Norge AS

Postboks 4314 Nydalen

0402 Oslo, Norge

Telefon: 23 00 75 00. Telefon kundesenter: 932 06 545. Åpningstider kundesenter: 08.00 – 16.00 alle hverdager. Når kundesenteret er stengt, kan du rapportere skader og tyveri på e-post bysykkel@jcdecaux.no.

2. Bruk av syklene

For å få tilgang til tjenesten, må leietaker laste ned «Otto fra Bertel O. Steen» app fra Google Play eller App Store. Registrer deg med BankID. Husk at du trenger PIN-koden du valgte ved registrering for å hente ut elsykkel. Leie belastes ditt personlige Visa-/Mastercard. Betalingskort registrerer du under «Min profil» i appen. Når du tar ut en elsykkel, reserveres det et beløp på kr 150,- på ditt betalingskort. Selve belastningen for leieforholdet gjøres etter at elsykkelen er returnert. Du vil få en kvittering per e-post etter hvert avsluttede leieforhold.

2.1. Avgift for leie av elsykkel

Leie belastes med kr 10,- for hver påbegynt time.

3. Generelle abonnementsvilkår

Tjenesten er tilgjengelig ca seks måneder i året (ca 1. april til ca. 1.oktober), syv dager i uken, unntatt i tilfelle av force majeure, operasjonelle grunner eller hvis endringer i eksisterende lovverk hindrer eller begrenser bruk av tjenesten eller deler av denne. Dersom partene er uenige om tidsomfanget for en bruksperiode, skal opplysninger fra datasystemet legges til grunn for å fastsette tidspunkt for utlånsperiodens start og slutt.

Leietaker kan bruke en og samme bysykkel i maksimalt 24 timer sammenhengende. Dersom sykkelen ikke blir levert tilbake til ladestasjonen innen 24 timer, vil et overtidsgebyr på kr 1.000,- automatisk bli belastet registrert betalingskort.

4. Skader og andre hendelser

Leietaker er alltid personlig ansvarlig for bysykkel etter at den er tatt ut fra bysykkelstativet og inntil den er satt tilbake på riktig måte, dvs. så lenge den er i bruk. Bruk av elsykkel er strengt personlig. Hvis det under bruk, oppstår skade på bysykkel som skyldes uforsvarlig bruk, kan leietaker gjøres ansvarlig for en rimelig andel av de reparasjonskostnader som påløper – oppad begrenset til kr 8.000,- pr. skadetilfelle.

Ved tyveri eller tap av bysykkel inntruffet i perioden etter uttak fra stativ og frem til den er levert tilbake, er leietaker ansvarlig for følgende:

(A) Dersom leietaker uten ugrunnet opphold etter å ha fått kjennskap til at bysykkelen er forsvunnet politianmelder forholdet og deretter leverer kopi av politianmeldelsen til JCDecaux Norge, begrenses erstatningssummen til maksimalt kr 2.500,- per leiesykkel.

(B) Dersom leietaker ikke følger instruksen i pkt. A over, er leietaker ansvarlig for en erstatningssum på maksimalt kr 8.000,-.

5. Angrerett

Reglene om angrerett kommer ikke til anvendelse ved uttak og leie av bysykkel.

6. Behandling av personopplysninger

JCDecaux og våre databehandlere vil behandle personopplysninger i samsvar med Personopplysningsloven. Personopplysninger vil bli behandlet for følgende formål:

a) For å administrere våre kundeforhold og oppnå en sikker og effektiv avvikling av bysykkelordningen.

b) I forbindelse med pålegg gitt gjennom lov eller offentlige pålegg eller avgjørelser.

Opplysningene som samles inn er brukerens kontaktinformasjon (navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse), samt betalingsinformasjon (bankkortnummer), foruten informasjon om gjennomført utlån av bysykler. Leietakers personopplysninger kan overføres innenfor og utenfor EØS til JCDecaux partnere og andre forretningspartnere, leverandører og betalingsformidlere eller organer for de formål nevnt ovenfor. JCDecaux er ansvarlig for forskriftsmessig behandling og oppbevaring av personopplysninger. Abonnenten har ved skriftlig forespørsel til JCDecaux, rett til å få informasjon om de personlige data som JCDecaux behandler for abonnenten. Abonnenten har også rett til å be om at uriktige opplysninger blir rettet eller slettet.

7. Leietakers forpliktelser ved bruk av bysykkel

Leietaker aksepterer følgende:

Leietaker skal overholde alle gjeldende trafikkregler.

Leietaker er selv ansvarlig for trafikkulykker og skade på seg selv, andre personer og på eiendom når leietaker bruker en bysykkel.

Leietaker kan ikke bruke en bysykkel under påvirkning av alkohol, narkotika eller andre stoffer som hemmer evnen til å håndtere en bysykkel i trafikken.

Bysyklene er i god stand når JCDecaux plasserer dem i et sykkelstativ, og JCDecaux sikrer at de blir vedlikeholdt og reparert regelmessig. Før sykkel tas i bruk, skal allikevel leietaker kontrollere at sykkel er i forskriftsmessig stand. Leietaker skal straks kontakte JCDecaux kundesenter på tlf 932 06 545 i åpningstiden 08.00 – 16.00 (alle hverdager), eller på e-post bysykkel@jcdecaux.no dersom man oppdager skader eller feil på en bysykkel eller sykkelstativ.

Hvis bysykkelen parkeres utenfor systemets stativ, gjøres dette på leietakerens ansvar.

Vi oppfordrer til bruk av hjelm.

8. Tvister

Disse vilkårene og betingelsene er underlagt og tolkes i henhold til norsk lov. Enhver tvist knyttet til utformingen og anvendelsen av disse vilkår for bruk av bysykkeltjenesten skal behandles av en norsk rettsinstans.

9. Endring av vilkårene

Leietakere informeres regelmessig om endringer og tilføyelser i vilkårene via appen. Leietaker plikter selv å holde seg informert om de gjeldende leievilkår.