Slik kan Otto bidra til kommunenes klimamål

Bil fra Otto som kjører på vei med utsikt til Ålesund

Slik kan Otto bidra til kommunenes klimamål

Dårlig luftkvalitet, støy, kødannelser og et økende behov for parkeringsplasser er utfordringer mange byer kjenner igjen.

Nesten en tredjedel av landets klimautslipp kommer fra transportsektoren, og vi blir stadig utfordret til å tenke nytt om hvordan vi kommer oss fra A til Å.

Her kan bildeling være en løsning.

Bruk av bildeling har flere fordeler, og kan bidra til å redusere utslipp, kostnader og utjevne sosiale forskjeller i byene.

Skal vi sammen nå FNs bærekraftsmål må vi snu på hvert et dekk for å gjøre mobilitetshverdagen både enklere og mer miljøvennlig.

Mange privatpersoner har allerede fått øynene opp for fordelene med å dele bil, som fleksibilitet og sparte kostnader. Nå har også kommunene sett at det er mye å hente på å bruke bilparken sin smartere.

Sindre Rovde, koordinator for SmartBy-satsningen i Ålesund

På vei mot en bærekraftig by

Ålesund kommune er blant dem som har innført bildeling gjennom Otto, en tjeneste fra bilkonsernet Bertel O. Steen. Bakgrunnen var en rapport fra United for Smart Sustainable Cities (U4SSC), som viser hvor smart og bærekraftig en region er. Her kom det frem at kommunen hadde noe forbedringspotensial, forteller Sindre Rovde, koordinator for SmartBy-satsningen i kommunen. 

– Bærekraftsmålene står høyt på agendaen, og vi var blant annet første kommune til å skrive under på FNs program for smarte og bærekraftige byer. Her skåret vi blant annet dårlig på bil- og sykkeldeling, som vi ville gjøre noe med, sier Rovde.

Ikke lenge etter ankom 22 delebiler fra Otto til kommunen, som de ansatte fritt kan bruke i arbeidstiden. Om kveldene, i helger og i ferier åpnes bilene for resten av byens innbyggere. Bilholdet styrer de enkelt fra mobilen.

– Tilbakemeldingene vi får er at de som bor her setter pris på bildelingstilbudet, samtidig som de ansatte opplever det som enkelt og forutsigbart, opplyser Rovde.

Dame som setter seg inn i en Otto bil i Ålesund

Utjevner sosiale forskjeller

Det er nemlig ikke alle som ønsker eller har råd til å eie egen bil. Transport er i gjennomsnitt den nest største utgiftsposten for en privatperson, ifølge SSB. Med bildeling får flere muligheten til å benytte seg av bil de gangene det trengs, til en rimeligere penge.

I gjennomsnitt står en bil parkert 96 prosent av tiden, viser tall fra Ipsos. Når færre biler deles av flere, kan antall biler på veiene reduseres og belastningen på miljøet gå ned. Ikke minst kan det ha en positiv effekt for arealbehov til stillestående biler og kommunenes regnskap. 

– Hittil har vi redusert over 20 biler som kommunen eier og spart 15 parkeringsplasser i sentrum, som er et knapphetsgode i byen vår. Ved å dele på bilene klarer vi å utnytte de bilressursene vi har på en bedre måte. Også kostnadene for å dekke de ansattes transportbehov har gått ned, forteller Rovde.

Parkerte Otto biler i Ålesund
Kristoffer Paulsen, Markedsleder i Otto på plass i Ålesund

Forenkler reisehverdagen

Kjøp og vedlikehold av bil er dyrt, og kan by på unødvendig hodebry for kommunene. Med innføring av bildeling får man bedre oversikt over kostnadene, og man kan i mange tilfeller redusere dem, påpeker Kristoffer Paulsen, markedsansvarlig i Otto.

– Vi i Otto jobber med å forenkle reisehverdagen til folk. Med bildeling betaler du kun for bruken av bilene, du slipper å tenke på forsikringer, service, vask og dekkskift. Det fikser vi, forteller Paulsen.

Dersom flere kjører mer miljøvennlig, vil det ha en stor effekt for landets og kommunenes totale klimautslipp. Med et stort utvalg nye, elektriske biler, kan bildelingstjenester bidra til å gjøre nullutslippsbiler mer tilgjengelig, både for privatreiser og yrkesreiser.

– Vi trenger å utnytte de bilene vi har bedre, og det gjør vi ved at flere deler på samme bil. Da får vi færre biler på veiene, mindre veislitasje og gjør rom for mer grøntareal i byene, sier Paulsen.

Dame som setter seg inn i en Otto bil i Ålesund

Godt samarbeid med norsk bildelingsaktør

En annen fordel Sindre Rovde trekker frem er det tette samarbeidet, som han omtaler som et «innovasjonssamarbeid».

– Otto viser god forståelse for våre transportbehov som kommune, da vi har mange ansatte innenfor ulike tjenester. Vi er så langt veldig fornøyde med samarbeidet, og vår erfaring er at bildeling treffer godt på flere av våre bærekraftsmål innen økonomi, sosial likhet og klima, sier Rovde.

Kommunen eier fortsatt en stor andel av bilparken selv, som de er avhengig av er tilgjengelig på gitte tidspunkter. Også her har Otto vært på banen for å finne en løsning.

– Vi er i dialog med Otto om å installere deres teknologi, slik at vi kan dele bilene internt mellom avdelingene. Målet er at vi har akkurat nok biler, og sikre at færrest mulig av dem står stille, avslutter Rovde.

– Alt i alt har vi fått en by som er mer bærekraftig og innbyggerne har fått en tjeneste de setter stor pris på, avslutter Rovde.

Fremtidens mobilitetsløsninger

Bertel O. Steen har over 120 års erfaring med import og salg av biler i Norge. Konsernet importerer blant annet kjente merker som Mercedes-Benz, Kia, Peugeot, Opel, Citröen og DS. Innovasjon og utvikling av tjenester for å møte fremtidens mobilitetsbehov er et av områdene selskapet jobber med, for å bidra til en enklere og grønnere bilhverdag.

- I Bertel O. Steen sier vi at vi ønsker å gjøre folks mobilitetshverdag enklere. Her er Otto et viktig tiltak, som gir flere muligheten til mer miljøvennlig transport og tilgang på bil uten høye kostnader, sier Anders Rikter, kommunikasjonsdirektør i Bertel O. Steen.